Podmínky použití

Souhlas s uveřejněním videa nebo fotografie ke kampani Nebuď srab!

Uděluji tímto Společnosti pro ranou péči, z. s., se sídlem Klimentská 2,
110 00 Praha 1, IČO 67363610, jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, e-mailu, fotografie nebo videozáznamu, a to pro osvětové a benefiční účely. Souhlasím s uveřejněním fotografie nebo videa na webových a facebookových stránkách a youtube a instagramovém kanálu Společnosti pro ranou péči. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese nebudsrab@ranapece.cz. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zveřejněním fotografií či videa dětí (pokud aplikovatelné)

Uděluji tímto Společnosti pro ranou péči, z. s., se sídlem Klimentská 2,
110 00 Praha 1, IČO 67363610, jako správci osobních údajů souhlas s tím, aby zveřejnil pořízené fotografie a videozáznamy mého dítěte/dětí, a to za osvětovým a benefičním účelem, a to prostřednictvím následujících médií: sociálních sítí (Facebook, Instagram, youtube) a/nebo webových stránek www.ranapece.cz. Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto souhlasu zahrnují zejména fotografie dítěte/dětí, případně videozáznam dítěte/dětí. Jsem si vědom, že mohu odmítnout udělení tohoto souhlasu celkově, nebo v případě každého jednotlivého média, a mé případné odmítnutí nebude mít žádný dopad na moji osobu nebo mé dítě/děti. S tímto vědomím uděluji svůj souhlas dobrovolně a vím, že ho také mohu kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla Společnost pro ranou péči nebo na e-mail nebudsrab@ranapece.cz.

Souhlas s Podmínkami služeb YouTube společnosti Google

Tento web využívá služeb YouTube společnosti Google a používáním tohoto webu souhlasíte s Podmínkami využití služeb YouTube, dostupnými zde: https://www.youtube.com/t/terms.


Terms of use

Consent to publish a video or photo for the Don’t Be a Quitter Campaign!

I hereby grant the Společnost pro ranou péči, z. s., With its registered office at Klimentská 2, 110 00 Praha 1, IČO 67363610, as the administrator, expressly consent to the processing of my personal data, ie name, surname, e-mail, photograph or video, for educational and charitable purposes. I agree to the publication of the photo or video on the website and Facebook pages and the youtube and instagram channel of the Society for Early Care. I give my voluntary consent in accordance with Article 6 (1) (a). a) General Regulation on Personal Data Protection 2016/679 for a period of 5 years. I am aware that I may revoke this consent at any time, request access to my personal data, correct or process them, or restrict processing, and object to the processing, either at the above address or electronically at neprsrab@ranapece .cz. I am also aware that I may lodge a complaint against the processing of my personal data with the Office for Personal Data Protection.

Consent to the publication of photos or videos of children (if applicable)

I hereby grant the Společnost pro ranou péči, z. S., With its registered office at Klimentská 2, 110 00 Praha 1, IČO 67363610, as the administrator of personal data, consent to the publication of photographs and video recordings of my child / children, for educational and beneficial purposes, through the following media: social networks (Facebook, Instagram, youtube) and / or the website www.ranapece.cz. Personal data processed on the basis of this consent include, in particular, photographs of the child (ren) or a video recording of the child (ren). I am aware that I may refuse to give this consent in general, or in the case of each individual medium, and my possible refusal will have no effect on me or my child (ren). With this knowledge, I give my consent voluntarily and I know that I can also revoke it at any time by a written notice delivered to the address of the registered office of the Society for Early Care or to the e-mail nebudsrab@ranapece.cz.

Google YouTube Terms of Service

This website uses YouTube services and by using this website you agree to the YouTube Terms of Use, available here: https://www.youtube.com/t/terms.